Logo Gminy Łaskarzew

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Gmina Łaskarzew  przystąpiła do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego na terenie Gminy Łaskarzew jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

Program realizowany jest przez jednostkę organizacyjną Gminy Łaskarzew- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie.

Informacja o dofinansowaniu