21 listopada 2017. imieniny: Albert, Janusz, Konrad
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Przetargi
PIERWSZY (I) PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska gm. Łaskarzew, oznaczonej w ewidencji gruntów jaki działka nr 1043 o powierzchni 0.32 ha, ujawnionej w Księdze wieczystej nr SI1G 00073920/6
 

WÓJT GMINY ŁASKARZEW

ogłasza

PIERWSZY (I) PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew,
położonej w miejscowości Wola Rowska gm. Łaskarzew,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1043 o powierzchni 0.32 ha,
ujawnionej w Księdze wieczystej nr SI1G 00073920/6

   Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000 zł (Słownie: Dziesięć tysięcy złotych) Postąpienie wynosi  100,00 zł (Słownie: Sto złotych).
II. Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Wola Rowska. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. działka nr 1043 położona w Woli Rowskiej znajduje się na terenie wielofunkcyjnym oznaczonym na rysunku symbolem MR.
III. Działka położona jest na terenie wiejskim uzbrojonym w sieć wodociągową
i energetyczną.
IV. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

   Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z  późn. zm.) upłynął w dniu 11 września 2013r.

   Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.

   Nabywca ponosić będzie koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz.

   Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14.11.2013 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Łaskarzew. Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Referatem Rolnictwa i Geodezji w godzinach od 8.00 do 15.00 tel.: 25 684 68 11.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  1 000 zł (Słownie: Jeden tysiąc) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2013 r. na rachunek Urzędu Gminy Łaskarzew w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie nr 41 9217 0001 0004 2866 2000 0010 lub wpłata w kasie Urzędu Gminy w Łaskarzewie.

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

   Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby fizyczne okazanie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

   W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

   Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu plus 23% podatek VAT. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Łaskarzew.

   Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

   Jeśli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Łaskarzew może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

   Wadium zwraca się po zamknięciu, odwołaniu unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny kupna nieruchomości.

   Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

   Informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaskarzew www.laskarzew.pl


Wójt Gminy Łaskarzew

/ - / Marian Janisiewicz


 Łaskarzew, dn. 11.10.2013 r.

 

Załącznik:
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łaskarzew o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

« powrót
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA